Management

Planul de management al sitului Natura 2000 Gradistea-Caldarusani-Dridu ROSPA 0044 poate fi descarcat de aici.

Administrarea Sitului se realizează în parteneriat de către:

Necesitatea unui proiect de conservare a naturii

În contextul în care ameninţările asupra speciilor şi habitatelor sunt prezente, este foarte important să fie iniţiate măsuri de conservare a biodiversităţii şi de conştientizare a publicului care să conducă la menţinerea unei stări de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000.

Măsurile de conservare ce vor fi întreprinse trebuie să fie fundamentate prin Planul de management ce va fi elaborat pentru Situl Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu.

Pe scurt, planul de management este un document care exprimă clar obiectivele ariei naturale protejate, adică menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat Situl Natura 2000, şi ce anume trebuie făcut pentru realizarea acestor obiective.

Totodată Planul de management este un document oficial, a cărui elaborare este reglementată de Legea nr. 49/ 2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Deasemenea în realizarea unui proiect de conservarea naturii, este necesar să se informeze şi să se comunice eficient cu toate grupurile interesate, referitor la valorile naturale şi de asemenea să fie iniţiate activităţi comune de conservare şi de monitorizare, care să asigure primii paşi spre conservarea Sitului Natura 2000.

Proiectul „Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare privind Situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA0044”

Este un proiect implementat cu finanţarea Programului Operaţional Mediu – Axa prioritară 4, de către Asociaţia Experţilor de Mediu, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi custozii Sitului Natura 2000: Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale şi Clubul ecologic UNESCO Pro Natura, în perioada 2011-2012.

Obiectivul general al proiectului este:

Să contribuie la imbunatatirea semnificativa a starii de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Grădiştea - Căldăruşani - Dridu, precum şi a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acesteia, in cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizand elaborarea planului de management si informarea/conştientizare factorilor interesati cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000.

Proiectul se va implementa prin îndeplinirea Obiectivelor sale specifice:

Procesul de elaborare a planului de management cuprinde următoarele activități:

Creșterea nivelului de conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul Sitului Natura 2000 se va realiza prin intermediul unei campanii de conștientizare ce cuprinde:

Rolul Planului de management pentru un Sit Natura 2000

Managementul unei arii naturale protejate reprezintă un proces cu o complexitate destul de ridicată, ce implică obiective variate şi o mare diversitate de grupuri interesate.

De aceea, managerul unei arii protejate/ Sit Natura 2000 are nevoie de multă pricepere, combinând mai multe calificări între care cele de: om de ştiinţă, asistent social, profesor, administrator, om care aplică legea, economist, bun comunicator şi altele care rezultă direct din activitatea practică pe care o desfăşoară.

Astfel, pentru a face faţă unei problematici atât de complexe, este neapărat necesară elaborarea unui plan în care sunt definite obiectivele care trebuie atinse şi care identifică modul lor de îndeplinire.

De-a lungul anilor s-au identificat un număr important de exemple şi argumente în sprijinul rolului important pe care îl are un Plan de management. Între acestea, cele mai importante atribuţii ale unui plan de management sunt:

Astfel, un plan de management trebuie să fie mai mult decât un document uitat pe un raft. Planul de management trebuie să fie un instrument des folosit, care să joace rolul unui ghid şi a unui stimulent pentru ca factorii implicaţi să lucreze împreună pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000.

De asemenea planificarea managerială nu este doar o procedură limitată care se termină odată cu elaborarea unui produs finit, ci un proces continuu, ce porneşte de la cercetare şi strângerea de informaţii, trece prin evaluarea şi analiza datelor colectate, până la însăşi elaborarea planului, implementarea acestuia şi revenirea la faza de monitorizare şi strângere de noi informaţii.

Totodată în conformitate cu Legea nr. 49/ 2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, rezultă obligativitatea elaborării planului de management pentru Situl Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu:

"Pentru ariile naturale protejate care nu necesita structuri de administrare special constituite, planurile de management si regulamentele se elaboreaza de catre custozii acestora, se avizeaza de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/structurile din subordinea acesteia, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul autoritatilor publice centrale interesate. In cazul in care nu exista custozi sau in situatia in care planurile de management sunt elaborate in cadrul unor proiecte cu finantare nationala/europeana, acestea pot fi elaborate si de alte entitati, urmand sa fie insusite de catre custozi, in procesul elaborarii si, respectiv, al aprobarii acestora.

Masurile prevazute in planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaboreaza astfel incat sa tina cont de conditiile economice, sociale si culturale ale comunitatilor locale, precum si de particularitatile regionale si locale ale zonei, prioritate avand insa obiectivele de management ale ariei naturale protejate.

Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile care reglementeaza activitati pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea ariei naturale protejate.

Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala si nationala, precum si orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturala protejata vor fi armonizate de catre autoritatile emitente cu prevederile planului de management.

Autoritatile locale si nationale cu competente si responsabilitati in reglementarea activitatilor din ariile naturale protejate sunt obligate sa instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate si, dupa caz, cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, masuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabila a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management"

Planul de management al sitului Natura 2000 Gradistea-Caldarusani-Dridu ROSPA 0044 poate fi descarcat de aici.

Du vorba mai departe!FacebookTwitterYahooEmail